Projekt

Bevaring och utveckling av natur- och kulturmiljövärden i skogsbryn intill gamalt Torp

I skogsbrynet strävar vi efter att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och samtidigt lyfta fram platsens kulturmiljövärden.

Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar.

Målet med skogsbrynet är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogs- och jordbrukslandskapet ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att platsens kulturmiljövärden och dess sociala värden skyddas.

Åtgärden består i:

  • att röja och avverka merparten av granen. Enstaka yviga granar lämnas kvar.
  • att röja björk där det gynnar övriga lövträdslag och buskar.
  • att röja fram stenmuren och den gamla landsvägen.

En del av investeringen finansierades genom stödet ”Skogens miljövärden”. Ett stöd inom landsbygdsprogrammet som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Automatisering av spannmålstork

År 2020 uppgraderades styrsystemet för gårdens tork. Detta för att höja precisionen och få en tydligare överblick över torkprocessen. Genom en mer kontrollerad process kan vi uppnå en än mer energieffektiv torkning och högre precision som bidrar till ökad kvalitet på det torkade spannmålet. Styrsystemet möjliggör också att torkprocessen kan övervakas på distans vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö med minskad stress och lugnare arbetsbelastning.

En del av investeringen finansierades med stöd från landsbygdsprogrammet som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.