Hållbarhet

Vi är passionerade för att skapa ett hållbart matsystem

Våra 3 kärnfrågor

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_19bc

Jordhälsa

Varierad växtföljd som strävar mot att hålla marken bevuxen under så stor del av året som möjligt. Använder inte mineralgödsel utan utnyttjar istället näringsämnen från naturgödsel från närliggande hästgårdar. Extra kväve tillförs via ekogödsel. Jobbar aktivt med dränering av fälten för att göra jorden mer motståndskraftig mot torka och blötväder så den kan avkasta ännu stabilare skördenivåer.

Biologisk mångfald

Vi har valt att bedriva ekologisk växtodling dvs utan användning av kemiska bekämpningsmedel. En viktig anledning är att det främjar mikrolivet I jorden. På så vis hänger jordhälsa och biologisk mångfald nära ihop - en hälsosam jord med gott mikroliv skapar förutsättningar för god biologisk mångfald ovan jorden. Gårdsjö ligger I ett småbrutet kulturlandskap med relativt goda förutsättningar för biologisk mångfald. Genom arbete med skogsbrynet och engagemang I en närliggande fosfordamm hjälper vi också till att stödja biologiska mångfalden.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_88b

Hälsosam lokal mat

Allt fler konsumenter efterfrågar ekologisk och närproducerade livsmedel och vårt mål är att kunna möta en del av den efterfrågan och producera gott om näringsrik och miljövänlig mat till denna och kommande generationer. I framtiden ser vi stora möjligheter att öka värdeskapandet genom egen förädling på gården. Exempelvis har vi investerat i utrustning för att förädla en del av maltkornen vi odlar, som sedan kan användas av lokala bryggerier som efterfrågar närproducerad ekologisk malt.

Hur vi arbetar

E_SDG_PRINT-13

Vi har en ansvarsfull markanvändning

Marken som brukas är framförallt lerjordar. Det finns även en del mulljordar och där är ambitionen att plöja minimalt, endast så mycket som krävs för att hålla ogräset i schack. Genom regelbunden markkartering och kontinuerligt arbete med dränering av fälten jobbar vi med att få till rätt åtgärder på rätt plats och bygga en allt bättre struktur i jorden. Skörderester myllas ner i jorden för att återföra en del av det biologiska materialet till jorden.

E_SDG_PRINT-15

Vi använder våra insatsvaror smart

Som ekologisk växtgård använder vi inga bekämpningsmedel och mineralgödsel. Det ger vissa utmaningar med exempelvis hantering av ogräs men samtidigt är vi övertygade om att det är rätt väg att gå för att bygga upp en alltmer motståndskraftig jord som producerar hälsosam mat för människor.

Genom naturgödsel från hästgårdar runtomkring samt extra kväve från ett ekologiskt gödsel säkerställer vi att växterna har tillgång till den näring de behöver för att växa till att bli näringsrik mat. Kvävefixerande grödor spelar också en viktig funktion i kretsloppet av näringsämnen på gården.

En grundtanke i vår odlingsfilosofi är att odlingen ska vara motståndskraftig och bygga på ett lokalt kretsloppstänk där insatsvarorna används på ett smart sätt och inte påverkar vattendragen och atmosfären negativt.

E_SDG_PRINT-14

Vi bevarar vårt vatten

Över året regnar det mer än tillräckligt men utmaningen är att hålla kvar vattnet så det finns tillgängligt just när det behövs. Genom att upprätthålla god dränering får jordarna bättre förmåga att binda till sig vattnet och hålla kvar det.

Oundvikligen kommer vatten till slut rinna av till olika vattendrag och därför engagerar vi oss tillsammans med andra i samma avrinningsområde jobba för att minska avrinningen av näringsämnen.

E_SDG_PRINT-15

Vi följer en varierad växtföljd

Senaste åren har vi gått från en havredominerad växtföljd till en mer varierad växtföljd som i dagsläget inkluderar 8-9 olika grödor. Växtföljden innehåller såväl spannmål som baljväxter, foderväxter och mellangrödor.

Vi strävar efter att öka andelen höstsådda grödor och mellangrödor för att hålla marken bevuxen under hela året.

E_SDG_PRINT-12

Vi förädlar våra råvaror

Genom torkning, lagring och mältning på gården kan både värdeskapandet och hållbarhetsnyttan ökas. Vi tror starkt på värdet i en lokal och decentraliserad infrastruktur och att det är en styrka för det lokala samhället om de lokala gårdarna kan förädla och lagra sitt spannmål.

Med start 2021 börjar vi även mälta maltkorn direkt på gården och vårt mål är att steg för steg bygga upp en större förädlingsverksamhet för att kunna leverera lokala ekologiska förädlade råvaror till bryggerier och livsmedelsproducenter.

E_SDG_PRINT-07

Vi driver byggnader & maskiner hållbart

Sedan ett par år går maskinparken på HVO och samtliga byggnader på gården värms upp av en flispanna. Sedan 2021 är vi även producenter av egen solel sedan vi installerat paneler på ladugårdstaket. På årsbasis blir vi från och med i år nettoexportörer av grön el. I vår egna maskinverkstad jobbar vi aktivt med att hålla maskinparken i gott skick.

E_SDG_PRINT-15

Vi skapar synergier med djur

Gården har inga egna djur men hyr ut ett par stallplatser för hästar. Hästarna fyller en viktig funktion på gården. Både när de betar markerna vilket bidrar till att bevara öppna landskap och biodiversitet, men även genom näringstillförseln från naturgödslet.

Våra projekt

EU-finansierade projekt

Följande projekt är finansierade av EUs jordbruksfond.

Effektivare återföring av växtnäring från hästgödsel till ekologiskt jordbruk

I ett EU-finansierat projekt separeras träcket från spån och halm med ett rensverk för att öka hästgödselns näringsvärde.

Syftet med projektet är att hitta en effektiv process för att separera stallströ från hästgödsel. Detta för att ta fram produkter med höga växtnäringsinnehåll. Dels för återföring av växtnäring till åkern och dels för att skapa produkter för hållbar energiproduktion. Minska transporter då mer koncentrerade volymer växtnäring kommer att transporteras och spridas på åkermarken.

E_SDG_PRINT-15

Bevaring och utveckling av natur- och kulturmiljövärden i skogsbryn intill gammalt Torp

Ett projekt vi driver heter ´ Bevaring och utveckling av natur- och kulturmiljövärden i skogsbryn intill gammalt Torp´. I skogsbrynet strävar vi efter att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och samtidigt lyfta fram platsens kulturmiljövärden. Åtgärderna bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet ´Levande skogar´.

Målet med skogsbrynet är att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogs- och jordbrukslandskapet ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga populationer samt att platsens kulturmiljövärden och dess sociala värden skyddas. Åtgärden består i: 1) att röja och avverka merparten av granen. Enstaka yviga granar lämnas kvar. 2) att röja björk där det gynnar övriga lövträdslag och buskar. Och 3) att röja fram stenmuren och den gamla landsvägen.

En del av investeringen finansierades genom stödet ”Skogens miljövärden”. Ett stöd inom landsbygdsprogrammet som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_88b

Automatisering av spannmålstork

Ett annat projekt vi driver på gården heter ´Automatisering av spannmålstork´. År 2020 uppgraderades styrsystemet för gårdens tork. Detta för att höja precisionen och få en tydligare överblick över torkprocessen. Genom en mer kontrollerad process kan vi uppnå en än mer energieffektiv torkning och högre precision som bidrar till ökad kvalitet på det torkade spannmålet. Styrsystemet möjliggör också att torkprocessen kan övervakas på distans vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö med minskad stress och lugnare arbetsbelastning.

En del av investeringen finansierades med stöd från landsbygdsprogrammet som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Övriga projekt

Vi engagerar oss också i VansjöNordsjö Vattenrådsförening (https://vansjonordsjo.se/) och Vattenrådet för Örsundaån (https://www.malaren.org/vattenrad/orsundaans-vattenrad/). Där samarbetar vi med andra inom avrinningsområdet för att hålla kvar vattnet i landskapet, stärka grundvattenbildningen och minska utsläppen av växthusgaser. I landskapsanalysen som gjordes 2019 deltog Louise som projektledare.

På Louises föräldrars mark finns en fosfordamm som är en viktig del i ett arbete som det lokala hästcentret Julmyra bedriver med Heby kommun för att minska näringsläckaget
Läs mer:
https://heby.se/samhalle-infrastruktur/miljo/levande-sjoar-och-vattendrag/life-ip-rich-waters/
https://www.richwaters.se/julmyra-horse-center-prisas-for-miljoarbete/

Deltar i projekt genom “upplandsbygd” som undersöker potentialen att återföra näringsämnen som hamnat i vattendrag tillbaka till jordbruk. Vi på Gårdsjö deltar i projektet genom att ta emot vass och undersöka dess potential som markförbättring.
Läs mer:
https://www.upplandsbygd.se/beviljade-projekt/view/82/stort-projekt—rikare-vatten/
https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/vilt-och-fisk/vass-framtidens-nyttogroda/

Se vår produktion av solenergi!

Vi har blivit producenter av solel. Här kan ni se resultatet av vår produktion!

Samarbeta med oss

Vi gör skillnad. Tillsammans.

Tillsammans kan lantbrukare göra stor skillnad för miljön och klimatet. Vi på Gårdsjö är alltid intresserade av nya sätt för att bidra än mer positivt till hållbarhetsmålen och lära oss vad vi kan göra ännu bättre. Därför kommer vi gärna i kontakt med andra lantbrukare och övriga som vill driva förändring i samma riktning och delar våra värdeord.

I dagsläget är vi engagerade i VansjöNordsjö Vattenrådsförening (länk) och Vattenrådet för Örsundaån (länk). Där samarbetar vi med andra inom avrinningsområdet för att hålla kvar vattnet i landskapet, stärka grundvattenbildningen, och minska utsläppen av växthusgaser.

Våra värdeord

Hållbart

Socialt, ekonomist och miljömässigt.

Enkelt

Även om uppgifterna är allt annat än enkla ska det vara enkelt att ta sig an utmaningarna och försöka hitta lösningar.

Tillfredsställande

Det ska vara roligt att göra bra saker och vad är roligare än att se ens arbete och insatser omvandlas till en faktisk positiv förbättring för den lokala miljön?